W co wierzymy

W co wierzymy?
Wierzymy w:
1. Jedynego Wszechmogącego Boga, Stworzyciela całego wszechświata: Ojca, Syna i Ducha
Świętego.
2. Pismo Święte jako Słowo Boże, natchnione przez Ducha Świętego, jako najwyższy autorytet w
sprawach: prawdy, wiary i życia chrześcijańskiego.
3. Jezusa Chrystusa – Syna Bożego, który przyszedł w ciele na ten świat rodząc się z dziewicy
Marii, jako jedynego Pośrednika i Orędownika, zbawiającego grzeszników dzięki swojej
męczeńskiej śmierci i zmartwychwstaniu.
4. Zbawienie z łaski przez wiarę jako dar Bożej miłości. Wiara w Jezusa Chrystusa jest całkowitym
zaufaniem Bogu i potwierdzona zostaje dobrymi uczynkami wypływającymi z tej wiary. Taka
wiara jest czynna w miłości.
5. Nowonarodzenie z wody i Ducha, jako bezwzględny warunek wejścia do Królestwa Bożego.
6. Chrzest Duchem Świętym, w Jego prowadzenie i dary (charyzmaty).
7. Konieczność przyjęcia chrztu wodnego przez zanurzenie, Wieczerzy Pańskiej pod postacią
chleba i wina wraz z umywaniem nóg
8. Kościół jako ciało Jezusa Chrystusa, którego głową i budowniczym jest Jezus Chrystus.
9. Powszechne zmartwychwstanie wszystkich ludzi i sąd Boży oraz życie wieczne zbawionych i
wieczne potępienie niezbawionych.

Nabożeństwa

Niedziela – 10.00 Nabożeństwo główne
Środa – 18.00 Nabożeństwo
Piątek – 19.00 Spotkanie modlitewne
Sobota – 18.00 Spotkanie młodzieżowe

Kościół w Świebodzinie